بــ هصــورت روزانــه و قــرار دادن ایــن اطلاعــات در رابطــه (1) شاخصKeetch-Byram Drought Index) KBDI ) ب هدست آمـد و سپس با توجه به مقادیر این شاخص آتش سوزی هـای ایـن منطقـهمورد بررسی قرار گرفت. تشریح طبقات مختلف این شـاخص در5 گروه یا سطح خشکی و پتانسیل آتش سوزی با توجه به دامنه اعداد در جدول1 خلاصـه شـده اسـت. نقطـه شـروع برداشـت فـاکتورخشکی مهم ترین بخش محاسبه شاخص است. نقطه صـفر ممکـن
۵۵

است هفته ها یا ماه ها قبل یا حتی سال قبل اتفاق افتـد .(ایـن امـرمهم است که به زمـان عقـب برگشـت، تـا روزی کـه اطمینـانحاصل گردد لایه بالایی خاک در حالت اشباع قرار دارد، سـپسبرداشت فاکتور را به صورت روزانه شروع تا بـه تـاریخ شـروعمحاسبه شـاخص رسـید ). در نـواحی بـا بـارش بـرف سـنگین،می توان فرض کرد که دقیقاً پس از ذوب شدن برف هـا در بهـارخاک در حالت اشباع قرار دارد. در هنگـام شـروع برداشـت درنواحی فاقد برف، باید به زمانی برگشت که بارش باران فـراواناست، همانند هفته ای که بارش آن 6 تا 8 اینچ معادل 42/51 تـا 23/02 سانتی متر باشد. این شاخص بایـد در پایـان دوره بـارشبسیار کم باشد.
∆ =Q [2032−Q]×0 968/exp(0 0875 1 5552 8 30/T+ /)− / ∆ × t
۱[ ] (((/ /( + / exp(−0 001736/ R0 001 1 10 88)در این رابطه، t∆ زمان برابر 1 روز، Q∆ فاکتور خشکسـالی ، T حداکثر دمای روزانه، Mمی ـانگین بـارش سـالانه وQ شـاخص کمبود رطوبت می باشند (61، 71 و 91). هنگامی که نقطه شروع تعیین شد، محاسبه شاخص خشکی برای هـر روز بسـیار سـادهمی باشد که شامل دو گام است: گام اول کاهش شاخص خشکی با بارش خالص و گام دوم افزایش شـاخص خشـکی بـا مقـدارفاکتور خشکی محاسبه شده، اگر مقدار بـارش را از مقـدار1/5 میلی متر کسر کنیم ، مابقی آن بـه عنـوان بـارش خـالص درنظـرگرفته می شـود و بـارش بیشـتر از بـارش خـالص، در افـزایش
۵۶
جدول1. شرایط رطوبتی خاک و پتانسیل آتشسوزی(61)
توصیف گروه خشکی (پتانسیل آتش سوزی) دامنه شاخص خشکی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه یک: لایه بالایی خاک و لاشبرگ سطحی خیس می باشند، پتانسیل آتش سوزی در کمترین مقدار قرار دارد. 0-4/406
گروه دو: لایه بالایی خاک و لاشبرگ سطحی مرطوب میباشند و در فزونی آتش مشارکت نمیکنند. رفتار آتش سوزی قابل پیشبینی و پتانسیل آتشسوزی کم میباشد. 406/4-812/8
گروه سه: رفتار آتشسوزی کمی قابل پیش بینی است. پتانسیل آتشسوزی در حالت متوسط قرار دارد. 812/8-1219/2
گروه چهار: لاشبرگ سطحی و مواد آلی خاک در آتش سوزی مصرف میشوند و خرابی زیادی را آتشسوزی ب هبار می آورد و پتانسیل آتش سوزی در این حالت زیاد میباشد. 1219/2-1625/6
گروه پنج: پتانسیل آتش سوزی به شدت بالا میباشد. 1625/6-2032
جهت بررسی شاخص خشکی کچ– بایرام در طبقهبندی های اقلیمی مختلف، از پنج طبقهبندی اقلیمی دومارتن، گوسن، کوپن، آمبرژه و چندمتغیره استفاده گردید.
رطوبت خاک مؤثر مـیباشـد . فـاکتور خشـکی نیـز از رابطـه1 ب هدست می آید. در نتیجه در روز های بـارانی بـا بـارش بـیش از1/5 میلی متر میزان شاخص کاهش می یابد. برای مثال اگر بارش برابر 6 میلی متر و شاخص خشکی روز قبل برابر 600 باشد، بـاتوجه به این که میزان خشکی در صدم سانتی متر بررسـی شـده،بارش هم برحسب صدم سانتی متر می باشد، میزان خشـکی روزقبل برابر 590 می شود. پس از محاسـبه فـاکتور خشـکی، عـدد590 به آن اضافه می گردد و این عـدد برابـر شـاخص خشـکیهمان روز می گردد. در نتیجه عدد به دسـت آمـده بیـانگر سـطحخشــکی و پتانســیل آتــشســوزی مــیباشــد (61، 71 و 19) (جدول1).

نتایج

شکل1. نقشه متوسط سالانه شاخص خشکی کچ- بایرام استان اصفهان در سالهای2006(الف)،
2007(ب)، 2008(ج) ،2009(د) ،2010(هـ)
در این مطالعه خطر آتش سـوزی مراتـع و جنگـل هـا در اسـتاناصفهان با استفاده از شاخص خشکی کچ- بایرام مـورد بررسـیقرار گرفت و نتایج به صورت نقشه های متوسط سالانه و متوسط دوره آماری ارائه گردید. با توجه به شکل(1) مـیتـوان تغییـراتمتوسط سالانه شاخص خشکی را در سالهـای 2006 تـا 2010 مشاهده نمود. با توجه به شکل1( -الف)، در غرب استان اصفهان پتانسیل آتش سوزی کم و در مرکز استان پتانسـیل آتـش سـوزیمتوسط و در شرق استان شـدت آن بیشـتر مـیباشـد . کمتـرینپتانســیل آتــش ســوزی مربــوط بــه ایســتگاه هــای خوانســار،داران، فری دون ش هر، س میرم اس ت. ایس تگاه خ ور و بیابان ک بیشترین خشکی و پتانسیل آتشسوزی را داراست. در این سـالکمترین میزان خشکی و پتانسیل آتش سوزی در ماه های ژانویـه،فوریه و برابر صفر و 0/6 می باشد. این مقدار بین اعداد صـفر و8/412 قرار دارد که نشان دهنده سطح خشکی1، به این معنـا کـهلایــه بــالایی خــاک و لاشــبرگ ســطحی خــیس و پتانســیلآتش سوزی بسیار کم است. حداکثر آن نیز در ماه هـای نـوامبر واکتبر به ترتیب در ایستگاه خور وبیابانک برابـر 7/1996، 6/1991 و در ایستگاه کاشان برابـر 1991 و/7 1986 مـیباشـد . در سـال2007 (شکل1 -ب) کمترین پتانسـیل آتـش سـوزی مربـوط بـهایستگاه های گلپایگان، خوانسار، داران، فریـدون شـهر، سـمیرم ونطنز است که کمترین میـزان خشـکی و پتانسـیل آتـش سـوزیمربوط به ایستگاه های فریدون شهر با سه ماه کـاملاً مرطـوب بـامیزان خشکی صفر، سمیرم و خوانسار با دو ماه کـاملاً مرطـوببا میزان خشکی صفر و داران با یک ماه کاملاً مرطوب با میـزانخشکی صفر می باشد. شرق استان نیـز دارای بیشـترین پتانسـیلآتــش ســوزی و حــداکثر خشــکی برابــر 5/1988 در ایســتگاه خوروبیابانک است. در مرکز استان پتانسیل آتش سوزی با میـزان
۵۷
متوسط یعنی گروه3 مـیباشـد . (جـدول 1) بـا توجـه بـه شـکل 1( -ج)، در سال 2008 شـرایط خشـکی تـا مرکـز اسـتان جلـوآمده است. کمترین پتانسیل آتش سوزی مربوط بـه ایسـتگاههـایخوانسار، داران، فریـدون شـهر و نطنـز اسـت و کمتـرین میـزانب ارش در ای ن ایستگاه ه ا، در س ال 2008 ب وده ، ک ه بی انگر خشکسالی سال 2008 در این ایستگاه ها می باشد. به این ترتیـببالاترین میزان خشکی و پتانسیل آتش سوزی در این ایستگاه هـادر سال 2008 رخ داده است.
ایستگاه نطنز بهدلیل احاطه شدن توسط کوه های کـرکس بـاوجود این که در نواحی گرم و خشـک قـرار دارد، امـا شـرایطخشکی بسیار کمتر میباشد. بیشترین میـزان خشـکی ماهانـه دراکتبر 2008 در ایستگاه های شرقی استان نظیر خور و بیابانـک وشرق اصفهان و برابر 2002 و/5 1983 است که در دامنه عددی 6/1625 تا 2032 قـرار دارنـد و بیـانگر پتانسـیل آتـش سـوزیب هشدت بالا میباشد. این ایستگاه ها دارای کمتـرین بـارش هـایسالانه بودهاند. با توجه بهشکل (1-د)، در سـال 2009 کمتـرینپتانسیل آتش سوزی مربـوط بـه ایسـتگاه هـای خوانسـار، داران،فریدون شهر، سمیرم میباشد که دلیل آن هم بارش های مناسـبدر این سال است. ایستگاه گلپایگان نسبت به سال هـای گذشـتهپتانسیل آتش سوزی بالاتری داشته است. شرق استان و قسـمتیاز نواحی مرکزی همچنان بـالاترین خشـکی را دارنـد. شـرایطخشکی در شمال استان نسبت به سال 2008 کمی کاهش یافتـه است. ب هدلیل خشکسالی سال قبل تبعات آن در سال 2009 نیـزقابل مشاهده است، بـدین معنـی کـه در ایسـتگاه هـای سـمیرم،فریدون شهر و داران بـه علـت بـالا بـودن خشـکی در نـوامبر ودسامبر 2008، میزان خشکی در ژانویه و فوریه 2009 نسبت به سال های قبل بالا می باشـد . همـانطـور کـه در شـکل (1-ه ــ) مشخص گردیده است، در سال 2010، ایسـتگاه هـای خوانسـار،داران، فریدون شهر و سمیرم دارای کمترین پتانسیل آتش سـوزیمیباشند. ایستگاه های خوروبیابانـک، کاشـان، شهرضـا و شـرقاصفهان بالاترین خشکی و پتانسیل آتش سوزی را دارا هسـتند ودر گروه 5 قرار دارند. خشکی و پتانسیل آتش سوزی در ایستگاه ۵۸
نطنز افزایش داشته است و میزان خشـکی ایـن ایسـتگاه مشـابهایستگاه شهرضا مـیباشـد . کمتـرین میـزان شـاخص خشـکی وپتانسیل آتش سوزی ماهانه برابر صفر و مربوط به ایسـتگاه هـایسمیرم، فریدونشهر، خوانسار و داران میباشد.
در شکل (2)، پهنهبنـدی اقلیمـی متوسـط شـاخص بـا دورهآماری 5 ساله را می توان مشاهده نمود (20). همان طـور کـه درشکل (2-الف) مشـخص مـی باشـد، بنـابر طبقـه بنـدی اقلیمـیدومارتن، شاخص خشکی کچ–بایرام در اقلیم های نیمه خشـک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و بسیار مرطوب دارای مقادیر کم تا متوسط می باشند. در اقلـیم خشـک و بسـیار خشـک نیـزنواحی مرکزی و شرقی دارای مقادیر بالای شـاخص خشـکی وپتانسیل آتش سوزی هستند. البته همان طور که در شکل مشخص می باشد ایستگاه نطنز در مرکز استان در مرز بین اقلیم خشـک و بسیار خشک قرار گرفته و با ایـن وجـود از لحـاظ خشـکی درگروه 3 قرار می گیرد. باتوجه بـه (شـکل 2-ب)، در طبقـه بنـدیاقلیمـی آمبـرژه، طبق ههـای نیمـهخش ک سـرد، مرطـوبس رد ،نیمه مرطوب سـرد، اقلـیم ارتفاعـات کوهسـتانی دارای شـاخصخشکی کمتری نسبت به دیگر قسمت های استان می باشند. طبقه اقلیمی خشک سرد در مرکز استان دارای سـه گـروه3 تـا5 در مرکز، بخش هایی از شرق و شمال و همینطـور بخـش هـایی ازجنوب استان میباشد. شرق استان نیز در طبقـه اقلیمـی خشـکمعتدل قرار دارد که بیانگر
گـروه 5، پتانسـیل آتـشسـوزی بـالام یباش د. ایس تگاه نطن ز در طبق ه اقلیم ی خش ک س رد ب اایس تگاهه ای مانن د کاش ان، کبوترآب اد و ش رق اص فهان ق رار گرفته است. در طبقه بنـدی اقلیمـی گوسـن (شـکل 2- ج)،چهـار شهرستان واقع در غرب استان در طبقه اقلیمی استپی سرد قـرارمیگیرند که ایـن شهرسـتان هـا دارای شـاخص خشـکی کمـیمی باشند. در جنوب استان 2 طبقه اقلیمی اسـتپی سـرد و اقلـیممدیترانه ای گـرم و خشـک دارای کمتـرین خشـکی و پتانسـیلآتش سوزی هستند. اقلیم های نیمه بیابانی شدید، نیمه بیابانی خفیف در مرکز استان قرار دارند نشان دهنده شرایط خشکی متوسط در این بخش هستند و ایستگاه نطنز در مرز این دو اقلیم قرار دارد. البته در بخش هایی از مرکز، خشکی شدید نیز مشاهده می گردد.
بخش اعظم نیمه شرقی استان را هم اقلیم بیابانی در بر می گیرد.

شکل2. نقشه پهنه بندی اقلیمی شاخص خشکی کچ-بایرام با دوره آماری 5 ساله در استان اصفهان بوسیله طبقه بندی اقلیمی دومارتن(الف)، آمبرژه(ب)، گوسن(ج)، کوپن(د)، چند متغیره(هـ)
غرب و قسمتی از جنوب استان با توجه به طبقـه بنـدی اقلیمـیکوپن (شکل2-د)، دارای اقلـیم هـای مدیترانـه ای (4) و قـاره ای مرطوب (5) میباشند. در این دو اقلیم شرایط خشکی نیز کمتـراز سایر قسمت های استان می باشد. بخش های مرکـزی، جنـوبشرقی و بخش اندکی در شـمال غربـی اسـتاندارای اقلـیم هـاینیمه بیابانی (3) و بیابانی (2) میباشند که ایستگاه نطنز بـه علـتاحاطه شدن توسط کوه های کرکس با وجود شرایط مرطـوب تـردر اقلیم بیابانی قرار گرفته است. در ایـن دو اقلـیم نیـز شـرایطخشکی در حد متوسط تا شدید قرار دارند. شرق و بخـش هـایشمالی استان، دارای طبقه اقلیمی بیابانی (1) می باشند که شرایط خشکی در آن حداکثر است. در طبقه بندی اقلیمی چنـد متغیـره(شکل2- هـ)، شرق استان بهطور کامل در طبقـه اقلیمـی بسـیارگرم و خشک قـرار مـیگیـرد . ایـن طبقـه اقلیمـی دارای شـرایطخشکی بسیار بالایی می باشد. طبقه اقلیمی نیمه مرطوب و سـرد
۵۹
و همچنین سرد و مرطوب در بخـش هـایی از جنـوب و غـرباستان قرار دارنـد کـه بیـانگر شـرایط مرطـوبتـری نسـبت بـهبخش های دیگر می باشد. پتانسیل آتـش سـوزی در ایـن منـاطقبسیار پایین تر از سایر مناطق مـیباشـد . مرکـز و بخـشهـایی ازشرق و جنوب استان را چهار طبقه اقلیمی، نیمه گـرم و خشـک،نیمه خشـک سـرد، گـرم و خشـک و گـرم و خشـک بـادی درب رگرفته است. شرایط خشـکی در ایـن بخـش هـا بسـیار متغیـرمی باشد.

بحث و نتیج هگیری
در مناطق شرقی استان اصـفهان بـا وجـود دمـا و خشـکی بـالا،امکان رخ دادن آتشسوزی بهعلت عدم وجـود پوشـش گیـاهی مناسب بسیار کم می باشد. در مناطق غربی استان بهعلت وجـودپوشش گیاهی مناسب امکان رخ دادن آتـش سـوزی در شـرایطخشکی، زیاد است. بـا توجـه بـه مطالعـه کـچ -بـایرام ، شـرایطخشکی زیاد در زمستان و پاییز بهعلت وجود خشـکی در زمـانتابستان می باشد. در نتیجه در برخی نقاط با خشکی غیر معمـولدر پ اییز و زمس تان و دم ای تقریب اً ب الا نی ز امک ان رخ دادنآتش سوزی می باشد (16). الکساندر و همکاران در مطالعه خـودبه این نتیجه رسیدند که این شاخص روش مناسبی برای تخمین کمبود رطوبت خاک تجمعی در عمـق لایـه هـای بـالایی خـاکم یباش د (14). مطالع های در آمریک ا در س ال 2001 تخم ین شاخص خشکی کچ-بایرام با اسـتفاده از فـن آوری هـایGIS و سنجش از دور در 06 ایستگاه مطالعاتی در تگزاس انجام گردیـدکه نتیجه مطالعه حاکی از وجود همبستگی بین شاخص مـذکورو پتانسیل آتش سوزی بوده است (17). ه مچنـین در مطالعـه ای جزایر هاوایی، به بررسی اقلیمی شاخص کـچ -بـایرام و فعالیـتآتش سوزی پرداخته شد. نتایج بهدست آمـده ارتبـاط قـوی بـینشاخص خشکی کچ-بـایرام و تعـداد آتـش سـوزی هـا در یـکمقیاس ماهانه را نشان داد (13). در جنـوب شـرقی آمریکـا، بـهبررسی پهنه بندی شاخص خشکسالی کچ-بـایرام پرداخت ـه شـد .
این الگوریتم برای یک شبکه ای از 261 ایستگاه هـوا شناسـی در
۶۰
سراسر جنوب شرقی ایالات متحده جهت فراهم سازی نقشههای هم تراز منطقه ای از این شاخص و همچنین نقشههـای هفتـه بـههفته بهکار برده شد. نتایج نشان داد که تغییرات فصلی رطوبـتدر نواحی مختلف بر میزان خشکی و پتانسیل آتش سوزی تـأثیردارد؛ به این معنی که در یک فصل خـاص در نـواحی مختلـفمیزان خشکی و پتانسیل آتش سوزی متفاوت است (15). با توجه به نقشه هـا و هـم چنـین نمودارهـای بـه دسـت آمـده در اسـتاناصفهان، این شاخص نیز با توجه به مطالعات بیان شـده گویـایمیزان خشکی در روزها و ماه های مختلـف سـال مـی باشـد . بـاتوجه به مطالعه کچ-بایرام، در استان اصفهان نیز در فصل پـاییزتا زمان شروع بارش های پاییزی، بـا وجـود کـاهش دمـا میـزانشاخص به صورت محدود افزایش داشته است البتـه بـا کـاهششدید دما تا نزدیکی 01 درجه سانتیگراد دیگر میـزان شـاخصافزایش نمی یابد. با توجه بـه نتـایج بـهدسـت آمـده در مطالعـهج انیس و همک اران، در اس تان اص فهان نی ز تغیی رات فص لی رطوبــت در نــواحی مختلــف بــر میــزان خشــکی و پتانســیلآتش سوزی تأثیر دارد و در ایستگاه های مختلف میزان خشکی و پتانسیل آتشسوزی متفاوت است(51).
با توجه به شکل های 1 و 2 نواحی شرقی و شمالی استان به استثناء ایستگاه نطنز، از میزان خشکی بیشتری برخوردار هستند ،در نتیجه میزان پتانسیل آتش سوزی آنها بسیار زیاد می باشـد امـاب هدلیل پوشش گیاهی کم در ایـن منـاطق احتمـال آتـشسـوزیبسیار کم است. نواحی غربی و ایستگاه سمیرم در جنوب استان ،میران بـارش هـا بیشـتر و در نتیجـه میـزان خشـکی و پتانسـیلآتش سوزی کم، اما بهعلت تراکم بالای پوشـش گیـاهی در ایـننواحی در صورت بروز خشکسالی احتمـال بـروز آتـش سـوزیبسیار زیاد می باشد. با توجه بـه ایـن امـر کـه خشکسـالی هـایسال های اخیر و کمبود منابع آب در کشور ب ـه چـالش عمـده ای تبدیل شده است، یکـی از حـوادثی کـه در کشـور مـا بـه علـتخشکسالی ها اتفاق می افتد پدیده آتش سوزی طبیعی جنگل هـا و مراتع به خصوص در شـمال کشـور مـی باشـد .احتمـال رخ دادنآتش سوزی در بخش های غربی و جنوبی استان اصفهان به علـتپوشش گیاهی مناسب، وجود دارد. البته بیشتر آتش سـوزی هـایگزارش شده در این شهرستان مربوط به آتش سوزی های عمدی و غیر عمدی می باشند 1(). جهت بررسی خطر آتـش سـوزی بـااستفاده از داده های زمینی شاخص های متعددی بهوجود آمدهاند.
در اغلب این شاخص ها دما و بارش دو پارامتر اساسی هسـتند،که از ایستگاه های هواشناسی کـه اغلـب بـه طـور پراکنـده قـراردارند، به دست میآیند. محتوای رطـوبتی خـاک در لایـه بـالاییخاک، تأثیر مهمی بر آتـش سـوزی در جنگـل هـا و مراتـع دارد.
شاخص خشکی کچ–بایرام به علت وابسـتگی کـم بـه داده هـایزمینی و همچنین مرحله ای بوده محاسبه آن، روش مناسب تـریدر بررسی اثر خشکسالی ها در وقوع آتش سوزی هـا دارد (51 و 61)
با توجه به نتایج بهدست آمده، چهار ایستگاه سـمیرم، داران،خوانسار و فریدون شـهر دارای کمتـرین شـاخص خشـکی و از ای نرو دارای کمترین پتانسیل آتش سوزی مـیباشـند . هـم چنـینایس تگاهه ای خوروبیابان ک، کاش ان، ن ائین، ش رق اص فهان و کبوترآباد دارای بالاترین شاخص خشکی می باشند. در سال های 2006 تا 2010 در تمام ایستگاه ها در ماه های آگوست، سـپتامبرو اکتبر شاخص خشـکی در بـالاترین مقـدار بـوده اسـت و دربرخی ایستگاه ها بهدلیل کمبود بـارش در فصـل پـاییز شـاخصخشکی همچنان افزایش داشته ولی دما رو به کـاهش اسـت. در نتیجه در پائیز با وجود کم بودن دما، شاخص بسیار بالا می باشد و به اشتباه هشدار آتش سوزی را بالا نشان می دهد. بخـش هـایشرقی استان در تمام طبقهبندی های اقلیمی، در بخشهای گرم و خشک و بسیار خشک قرار گرفته انـد . بخـش غربـی و ایسـتگاه س میرم در جن وب اس تان دارای کمت رین خش کی و پتانس یل

منابع مورد استفاده
آتش سوزی میباشند. با توجه به طبقـه بنـدی هـای اقلیمـی ایـنبخش ها در طبقه های مرطوب تر همانند سـرد و مرطـوب، سـرداستپی و نیمه خشک سرد قرار دارند. اما بهدلیـل پوشـش گیـاهیبسیار کم در بخش هـای شـرقی احتمـال رخ دادن آ تـشسـوزیبسیار کم و در بخش های غربـی و ایسـتگاه سـمیرم در جنـوباستان به دلیل پوشش گیاهی مناسب در صورت بروز خشکسالی شدید احتمال رخ دادن آتش سوزی بسیار زیاد است بنابراین ایـنمناطق بیشتر از سایر مناطق استان در معرض خطر می باشـند . بـامشخص شدن مناطق بحرانی با استقرار یگانهای ویژه حفـاظتیو با کمک نیروی مردمی می توان بـه حفاظـت از ایـن منـابع بـاارزش طبیعی پرداخت. لذا با توجه بـه نتـایج تحقیـق حاضـر ومقایسات انجام شده با سایر مطالعات، شاخص پهنهبنـدی خطـرآتش سوزی کچ–بـایرام بیشـتر مناسـب مقیـاس هـای اسـتانی وکشوری می باشد. یافته های تحقیق حاضـر بیـانگر آن اسـت کـهمناسب ترین مناطق جهت استفاده از این شاخص مناطق شـمالیب هخصوص شمال شرق کشور می باشـد . ورودی هـای شـاخصکچ–بایرام مانند داده هـای دمـایی و بـارش مـی توانـد از طریـقسنجنده های انعکاسی و راداری فن آوری سنجش از دور فـراهمگردد. ه مچنین این فن آوری می تواند اطلاعات پوشش گیاهی را از طریق شاخص های گیاهی ارائه نماید که می توانـد در جهـتتصــحیح و کــالیبره کــردن شــاخص کــچ- بــایرام و رفــع محدودیت های آن استفاده شود. لذا پتانسیلیـابی ایـن فـنآوری در پهنه بندی خطر آتش سوزی در مقیاس های محلـی ، اسـتانی وملی پیشنهاد میگردد.

اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.1391. آمار آتش سوزی در سال های 1389و 1390، لوح فشرده.
ادهمی مجرد، م. م.، ع. مستوری و ف. هنردوست. 1390. پهنه بندی خطر آتش سوزی و تجزیه و تحلیل آن بـا اسـتفاده از روش فرانسـیلا.
اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی گرگان، ایران ،2 -4 آبان: 12 1-.
پورشکوری، ا. ف.، ع. درویش صفت، ف صمدزادگان و ج. سلیاری. 1390. بررسی امکان کشف آتش سـوزی فعـال بـه وسـیله سـنجنده
۶۱
مودیس. اولین همایش بین المللی آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی گرگان، ایران، 2 -4 آبان: 11 -1.
پارسایی، ل.، 1390. آتش سوزی در مراتع چالش ها و راهکارها. اولین همایش بینالمللی آتشسوزی در عرصههای منـابع طبیعـی گرگـان،
ایران ،2 -4 آبان: .1- 9
جلیل پور، م و س. فرهادی. 1390. مدیریت حریق در جنگلها و مراتع استان چهارمحال بختیاری. اولین همایش بین المللـی آتـشسـوزیدر عرصههای منابع طبیعی گرگان، ایران ،2 -4 آبان: .1- 7
رحیمی، ا.، ع. اسماعیلی، ا. توفیقی، ف. محمودی کهنو و م .هانی طبایی. 1389. مدلسازی تأثیرات پوشش گیاهی بر پتانسیل آتـش سـوزیجنگل ها با استفاده از فن آوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره مودیس. اولین کنفرانس بین المللی گیاه، آب، خاک و هوا: 81 -1.
رحیم زادگان، م.، م .زهری، م. طایفی فیجـانی، ن . تقـی زاده، ن . صـابری، ع . علیمحمـدی، ا. تـوکلی و م . اکبریـان . 1390. آشـکار سـازیماهواره ای آتش سوزی در عرصههای منابع و طبیعی با استفاده از تصاویر سنجنده مـودیس . اولـین همـایش بـین المللـی آتـشسـوزی درعرصه های منابع طبیعی گرگان، ایران ،2 -4 آبان: .1- 9
سرکارگر اردکانی، ع. 1386. بررسی نقش خشکسالی بر آتش سوزی جنگل های کشور با استفاده از تصاویر مـاهوارهای، سـومین کنفـرانسبین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه تهران، ایران ،03 -92 بهمن.
سلامتی، ح.، ح. مصطفی لو، ع. مسـتوری و ف . هنـر دوسـت. 1390. ارزیـابی و تهیـه نقشـه خطـر آتـشسـوزی بـا اسـتفاده ازGIS در جنگل های گلستان. اولین همایش بین المللی آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی گرگان، 4 2-آبان، ایران:01 -1.
01. محمدی، ف.، ن. شعبانیان ،م .پورهاشمی و پ. فاتحی. 1389. تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با اسـتفاده از GIS وAHP در بخشـی ازجنگل های پاوه. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 81 (4):586 -965.
مهدوی، ع.، ر. شمسی، ر. نظری و م. حیدری. 1390. تهیه نقشه خطر آتش سوزی در اراضی جنگلی و مرتعی حـوزه شهرسـتان ایـلام بـااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی. اولین همایش بین المللی آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی گرگان،آبان 2 -1 ایران:31 -4

Buchholz, G., and D. Weidemann. 2000.The use of simple fire danger rating systems as a tool for early warning in forestry. GTZ Integrated Forest Fire Management Project (IFFM) 23:32-36.
Dolling, K., C. Pao-Shin and F. Fujioka. 2005. A climatological study of the Keetch/Byram drought index and fire activity in the Hawaiian Islands. Agricultural and Forest Meteorolog, 133:17-27.
Alexander, E. and E. Martin. 1990. Computer Calculation of the Keetch-Byram Drought Index-Programmers Beware.Fire Management 51(4):23-26.
Janis, M.J, B. M. Johnson and G. Forthun. 2002. Near-real time mapping of Keetch-Byram drought index in the south eastern United States.Wild land Fire 11: 281-289.
Keetch, J .and G. M. Byram. 1968. A drought index for forest Fire control. USDA. Forest Service Research Paper
S.E. 38: 1-33.
Raghavan, S. and. N. Balaji. 2001. Estimation of KBDI (Drought Index) in Real-Time Using GIS and Remote Sensing Technologies. An ASAE Meeting Presentation, 1-10.
Veraverbeke, S., S. Harris and S. Hook. 2011. Evaluating spectral indices for burned area discrimination using MODIS/ASTER (MASTER) airborne simulator data. Remote Sensing of Environment 115:2702-2709.
Fraisse, C. W, N. E. Breuer. and D. Zierdi. 2010. Drought Decision Support Tool-Introducing Keetch-Byram Drought Index. IFAS Extension, 1-5.
Yaghmaei, L, S. Soltani and M. Khodagholi. 2009. Bioclimatic classification of Isfahan province using multivariate statistical methods. International Journal of Climatology 29:1850-1861.


پاسخ دهید