مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد IJAE-v3n10p41-en-1

۱. گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ۲. گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران ۳. گروه مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران * : مسئول Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه IJAE-v3n10p65-en-001-1

۱. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد ۲. گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد * : مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: bi_mi714@stu.um.ac.ir ۶۵مقدمه 1268732170558 Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:31 IRST on Saturday Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه IJAE-v3n10p65-fa-1

۱. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد ۲. گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد * : مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: bi_mi714@stu.um.ac.ir ۶۵مقدمه 1268732170558 Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday Read more…

By 92, ago